Home Local Carta habri na Parlamento y Conseho di Minister tocante e consequencianan di...

Carta habri na Parlamento y Conseho di Minister tocante e consequencianan di continua e reduccion riba e sector di cuido

SHARE

Aan: Staten van Aruba en Ministerraad van Aruba 

Betreft: open brief gevolgen zorgbezuinigingen 

12 januari 2021, Oranjestad 

Geachte Leden van de Staten en Leden van de Ministerraad

De burgers van Aruba dreigen hun toegang tot de zorg te verliezen

De huidige en geplande bezuinigingen op de zorg betekenen dat de toegang tot de AZVverzekerde zorg niet meer zeker is. Op de (middel)lange termijn zal ook de kwaliteit van de nog wel geboden zorg niet meer kunnen worden gegarandeerd. De oorzaken liggen in het ontbreken van gekwalificeerd zorgpersoneel, gebrek aan financiële ruimte voor investeringen en innovatie en een almaar stijgende zorgbehoefte. Binnen het AZVstelsel zullen verzekerden vaker (en duurder!) moeten worden uitgezonden, of simpelweg niet meer de zorg krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. De impact hiervan op patiënt, zijn familie, de maatschappij en ook het toerisme is enorm

We verzoeken u dringend om de speciale Arubazorgkorting niet meer exclusief op de zorgsector af te wentelen, maar om het AZVbudget te verhogen zodat we de toegang tot de zorg kunnen blijven garanderen en tegelijk in gezamenlijkheid tot structurele hervormingen te komen die de effectiviteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg verhogen en juist zo de zorgkosten beperken

De Covid19 pandemie heeft, net als de rest van de wereld, grote gevolgen voor Aruba. Als zorgsector begrijpen we dat in de acute fase er vooral snel tot afspraken met Nederland gekomen moest worden om Aruba financieel overeind te houden. Er is geen tijd geweest om met ons te overleggen over de gevolgen van de maatregelen en over mogelijke alternatieven. Sindsdien hebben wij allen toch wel veel input geleverd over de noodzakelijke ontwikkelingen, we hebben aangegeven wat bezuinigen op de zorg betekent, en welke opties of alternatieven er zijn. Juist deze wereldwijde crisis moet leiden tot hervormen en investeren van de zorg zodat we als land met een sterker zorgstelsel uit de crisis komen. Het recht op goede zorg volgt tenslotte uit onze Grondwet, en is onder andere uitgewerkt in de Landsverordening AZV

Besparen door te bezuinigen geeft altijd daling in kwaliteit, terwijl op de juiste manier verhogen van kwaliteit juist leidt tot besparingen. De besparingen in de zorg moeten dus komen vanuit het stimuleren van een efficiëntere en effectievere zorg. Dat dit werkt, blijkt al uit de diverse veranderingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, waardoor we op Aruba de goedkoopste zorg binnen het Koninkrijk hebben. Ook de salarissen in de Arubaanse zorgsector liggen lager dan in de rest van het Koninkrijk. En toch hebben alle inwoners momenteel nog op een gelijkwaardige manier toegang tot kwalitatief hoogwaardige zorg. Binnen de regio wordt ons zorgstelsel niet voor niets als beste gezien

Inmiddels zijn we zeven maanden verder en het lijkt het erop dat de met Nederland afgesproken bezuinigingen op de zorg op dezelfde manier worden doorgezet en zelfs worden verhoogd. Tijdens zijn bezoek afgelopen week heeft Staatsecretaris Knops laten weten dat er geen noodzaak is om de afgesproken korting op de tranches uit Nederland per se via de zorg binnen te halen. Er is dus ruimte om samen aan structurele hervormingen te werken, in plaats van het laten wegvallen van sommige zorg en het niet meer kunnen leveren van de noodzakelijke kwaliteit

De afgelopen maanden zijn alle partijen die zorg leveren effectief gezien met minimaal 11% gekort op hun budgetten. Het heeft van iedereen die in de zorg werkt veel gevraagd: met de pandemie is vaak met minder collegas en onder uitdagende omstandigheden zorg geleverd. Dat was noodzakelijk en is met liefde en volle inzet gebeurd. Maar het is niet structureel vol te houden, ondanks de verbeteringen in onderlinge samenwerkingen en vinden van allerlei creatieve oplossingen. Nadelig is dat investeringen, onderhoud en vacatureinvullingen vaak moesten worden stopgezet

Op dit moment is de voornaamste besparingsmaatregel die wordt toegepast, het doorzetten van de kortingen die de AZV vorig jaar heeft doorgevoerd. De AZV heeft dus minder geld beschikbaar, waar er juist meer zorg moet worden ingekocht. De prijzen van medische goederen, computers, verzekeringen, gebouwen, etc. zijn niet gedaald. Verder korten op de arbeidsvoorwaarden van personeel gaat onvoldoende opleveren en heeft sterk negatieve gevolgen: zorgmedewerkers zijn al schaars, de lonen in de zorg liggen in de rest van het Koninkrijk al hoger en we zien nu al, laat staan met nog minder interessante arbeidsvoorwaarden, talenten vertrekken en nieuwe krachten niet komen. Dit zal direct leiden tot kwalitatief minder goede en zelfs onveilige zorg. Het heeft niet alleen een direct gevolg voor de bevolking van Aruba, maar verlaagt ook de aantrekkelijkheid van Aruba als toeristische bestemming. Als de zorg op Aruba minder wordt, zullen met name de Amerikaanse toeristen gaan zoeken naar alternatieven. Hierdoor zal het eiland dubbel geraakt worden

Aanvullend is het goed om te belichten dat de zorgbehoefte dit jaar een stuk hoger zal zijn dan in 2020

  • Mensen gaan hoe langer Covid19 voortduurt weer gewoonnaar hun artsen en andere 

medische afspraken

Er is een jaarlijkse groei die volgt uit de vergrijzing van de bevolking; Een deel van de groep patiënten voor wie vorig jaar de zorg is uitgesteld wegens alle maatregelen, zal dat dit jaar moeten inhalen waar de ziekteprocessen intussen mogelijk tot aanvullende complicaties hebben geleid; Een groot aantal patiënten die Covid19 hebben doorgemaakt, hebben nog langdurige (na)zorg nodig

Als zorgsector kennen we de overwegingen die het Uitvoeringsorgaan AZV heeft gedaan voor het 

stellen van de begroting 2021 niet. Het lijkt er echter op dat bij het vaststellen ervan, men onvoldoende rekening heeft gehouden met de extra zorgvraag en de noodzaak voor de sector om bepaalde kosten te blijven maken zodat we de kwaliteit nog op acceptabele niveaus kunnen houden. Omdat wij allen zijn opgeleid en getraind om tenminste de minimale wettelijke kwaliteitsstandaarden en de richtlijnen van onze eigen beroepsgroepen te hanteren, is verder inleveren op de kwaliteit onmogelijk. Sterker nog, als we dat bewust toch zouden doen, zijn we strafbaar en worden voor de tuchtraad en/of rechter gesleept

Dat betekent dus, dat het doorzetten en mogelijk zelfs verhogen van de huidige kortingen ertoe zal leiden dat de zorgaanbieders op Aruba, tegen hun professionele wil in, aan mensen zorg moeten onthouden. Dit is schrijnend en menselijk gezien onacceptabel. Degenen die het zich kunnen veroorloven, zullen hun weg naar zorg in het buitenland wel weten te vinden. Voor hen die een goede advocaat vinden, is het misschien mogelijk om met een beroep op de landsverordening AZV een medische uitzending naar het buitenland af te dwingen. Dit laatste veroorzaakt natuurlijk weer extra kosten die uiteindelijk weer door de maatschappij gedragen zullen worden. Maar de meesten zullen te maken krijgen met medische problemen die we gewoon hadden kunnen oplossen

Gelukkig hoeft het niet zo te gaan. De crisis kan en moet er wat ons betreft zelfs toe leiden dat de zorg nog beter en toegankelijker wordt, met ook het doel de zorg betaalbaar te houden. Binnen de zorg zelf is ook veel ergernis over dingen die al jarenlang niet goed gaan, we zien goed wat er beter kan. We beseffen dan ook heel goed dat hervormingen nodig zijn om het stelsel toekomstbestendig te maken. We moeten dan echter wel met alle stakeholders aan tafel komen, de gelegenheid krijgen om mee te denken en onze ideeën te bespreken en uit te werken. Want er zijn genoeg ideeën die werken voor Aruba. Ons dringend verzoek is om ons een plek aan tafel te geven en uit de survival moduste halen waarin we met de huidige maatregelen zijn gezet. Zorgaanbieders willen van nature helpen, in plaats van patiënten wegsturen en arbeidsconflicten uitvechten. Concreet vragen we daarom het volgende

Stop met de specialeArubakorting van Afl. 60 miljoen op de zorg en op de zorgaanbieders; Zet besparende maatregelen door waar geen medische schade uit volgt, zoals de door de sector op 1 juli 2020 voorgestelde eigen bijdrage in voor de Spoedeisende Hulp en de focus op generieke geneesmiddelen; Laat ons in de periode tot 1 juli 2021 (in overleg met het Uitvoeringsorgaan AZV) komen tot hervormingsvoorstellen die zullen leiden tot structurele besparingen voor de AZV, zoals

o Verhogen samenwerking tussen de eersteen tweedelijns zorg; o Aanpassingen geneesmiddelenpakket; o In het AZVstelsel brengen van de verpleeghuiszorg; o Landelijk beleid voor preventie en vroegdetectie; o Instroom, doorstroom en uitstroom voor specialistische zorg verbeteren; o Huidige financiële fee for service’systematiek omzetten naar systeem met prikkels 

voor kwaliteit en effectiviteit; o Verbetering en uitbreiding van zorgscholingsprogrammas ter verhoging personele 

instroom, in samenwerking met de regio; Start de implementatie van die maatregelen in de tweede helft van 2021, zodat de eerste structurele besparingen dan al merkbaar zijn

In elke crisis is er druk en stress. Helaas blokkeren druk en stress vaak de creativiteit die nodig is om problemen op te lossen. Daardoor komt de zorg aan onze bevolking in de knel. Maar als we nu de druk komend half jaar weten te verlagen, dan geeft dat de rust, tijd en ruimte om in gezamenlijkheid te komen tot de gewenste en noodzakelijke hervormingen. Het houdt ons zorgstelsel kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen! Het zorgt ervoor dat we in de regio vooroplopen en het toerisme blijft komen

We horen graag spoedig van u, kijken uit naar een persoonlijke toelichting en de stappen naar oplossingen

Hoogachtend, de zorgsector van Aruba 

Dr. Rainherc, directeur ImSan Instituto Medico San Nicolas 

Drs.H. Vroegop, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Ziekenverpleging Aruba 

salm Dr. H. van Gaalen, voorzitter Raad van Bestuur FSMA Respaldo 

phr. R Kock, directeur SABA Stichting Algemene Bejaarder zorg Aruba 

Wholriat 

Dr. J. Van Trigt, voorzitter HAVA Huisartsenvereniging Aruba 

Dr. M. Meelis, voorzitter VMSA Vereniging Medisch Specialisten Aruba 

Dhr. L. van der Poel secretaris BVA Boticas Vereniging Aruba 

Dhr. M. Maduro, voorzitter AVF Arubaanse Vereniging van Fysiotherapeuten 

САМОЛЛ Br. B. Latour, voorzitter ASHA Vereniging van specialisten ziekenhuis Aruba 

Drs. L. Tromp, voorzitter ADS Aruba Dental Society 

Dr. R. Wever, directeur LDS Laboratorium di Servicio NV 

Mw. X. Woorts voorzitter VVA Vereniging Verloskundigen Aruba 

Poullandia dudu Drs. H. MarchenaVan Meeteren, voorzitter VAA Vereniging Apothekers Aruba 

Dr. C. Schwengle, voorzitter AVSD Vereniging Specialisten in loondienst 

Mw. c. Maduro, voorzitter ABV Arubaanse Bond voor Verpleegkundigen 

CC

Gouverneur van Aruba 

Raad van Commissarissen en directie AZV Inspectie van Aruba Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad, Aruba COHO (in oprichting

محے 

सो