Home » Daadkracht en Politieke (on)wil

Daadkracht en Politieke (on)wil

by Admin
0 comment 76 views

ARUBA, NEDERLAND EN HET KONINKRIJK
De huidige ontwikkelingen te Venezuela hebben indirecte en directe gevolgen voor de economie, veiligheid en financiën van de eilanden. Tevens brengt het ons een stapje dichter bij de reële politieke wil van de landen binnen het Koninkrijk. Toelating en uitzetting van vreemdelingen, inclusief de opvang van eventuele politieke vluchtelingen, is een landsaangelegenheid. De Nederlandse premier geeft aan dat Aruba slechts om hulp moet vragen, terwijl staatssecretaris reeds in maart aangaf dat Aruba en Curaçao niet op financiële hulp hoeven te rekenen voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen.

Dat het Koninkrijk te kampen heeft met een serieus probleem dat een goede duurzame oplossing vergt werd reeds begin van het jaar aangekaart door Nederland. Wellicht wordt politiek Den Haag overrompeld door de ontstane situatie, maar Aruba heeft deze ontstane situatie reeds voorzien en reeds draaiboeken ontwikkeld om een eventuele massa influx van Venezolanen tijdelijk te kunnen mitigeren.

DAADKRACHT EN/OF  POLITIEKE WIL
Zoals de Staatssecretaris dhr. drs. R. Knops aangaf begin januari vergt de ontstane situatie een duurzame oplossing. Hier is daadkracht en politieke wil voor nodig binnen het Koninkrijk. Aan beide kanten van de oceaan is er sprake van daadkracht binnen de politiek. Zo heeft Aruba pijnlijke maatregelen genomen om de precaire financiële situatie, gecreëerd door het vorige kabinet en het CAFT, te verhelpen. Overigens hebben Statenvoorzitters dhr. mr. J. Thijsen (Aruba) en dhr. ing. W. Millerson (Curaçao) in April 2018, nadat zij kennisgenomen hadden in maart dat de eilanden niet op financiële hulp hoeven te rekenen van Nederland (interview/krantenbericht NTR 17-3-2018) een verzoek tot financieel hulp ingediend tijdens de bijeenkomst van “Eurolat”. Uit het antwoord op hun verzoek blijkt nu dat de meerderheid van het Europese Parlement hun zorgen deelt. Tevens geeft het Europese Parlement aan dat de bevindingen die zullen voortvloeien uit het onderzoek dat momenteel gaande is m.b.t. de situatie van Venezuela en eventuele hulp die naar aanleiding hiervan zal volgen voor Colombia en Brazilië, ook van toepassing zullen zijn op Aruba en Curaçao. Bewijs van Arubaanse en Curaçaose daadkracht!

Politiek Den Haag beschikt ook over een hoge dosis daadkracht. Zo werd er in 2010 een overeenkomst ondertekend met Venezuela voor het aanleggen van een gasleiding binnen de regio. In 2013 werd in opdracht van Nederland “Hugo Carvajal” vrijgelaten en wederom ondertekent Nederland een overeenkomst tot samenwerking op economisch en maritiem gebied met Venezuela. In 2015 met het opleggen van het CAFT, ondanks strijdigheden met het Statuut voor het Koninkrijk en de Staatsregeling van Aruba, werd wederom bewezen dat het niet ontbreekt aan daadkracht in Den Haag. En onlangs werden we wederom geconfronteerd met Nederlandse daadkracht, deze keer toen de Minister van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, dhr. S. Blok, compleet zelfstandig een protocol ondertekende met Venezuela en overigens ook eventjes afspraken gemaakt heeft omtrent een Consul-Generaal voor Aruba.

IPKO
Tijdens het aanstaande IPKO-overleg zal de situatie omtrent Venezuela uitvoerig besproken worden. Het is belangrijk om alvorens te debatteren over de toekomst van het Koninkrijk, stil te staan bij de huidige situatie en relaties. Voortzetten van financieel toezicht zal zeer zeker onderwerp van gesprek zijn. Zoals reeds aangegeven werd in eerdere artikelen blijft ons standpunt dat het CAFT ook gefaald heeft.

Overigens wordt in het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven dat de Algemene Rekenkamer haar vraagtekens plaatst bij de effectiviteit van het financieel toezicht. Aruba is sowieso al voornemens om haar eigen begrotingskamer en integriteitskamer te institueren en tevens worden alle “hoge colleges van Staat” verzelfstandigd en versterkt. Wij vinden het overigens onbegrijpelijk dat in zo een korte periode, twee zeer politiek gevoelige stukken (beide van het CAFT), uitgelekt zijn.

Eind van de maand zullen er dus zeer relevante politieke debatten voor het Koninkrijk plaatsvinden in Den Haag. Aan daadkracht zal het niet liggen om aan gezamenlijke en duurzame oplossingen te komen voor deze relevante aangelegenheden en hopelijk ook niet aan politieke (on) wil!

You may also like

Our Company

Aruba Native News & Trends. Here to bring you the latest news and trends from our happy island.

Newsletter

Subscribe my Newsletter for more news. Let's stay updated!

Laest News

Copyright @2023 – Aruba Native All Right Reserved. Powered by 139 Design Studio